เกี่ยวกับเรา

ออฟไลน์

ติดตั้งที่เครื่องลูกค้า

ข้อมูลลูกค้าที่ใช้งานตรอ. ถูกจัดเก็บที่เครื่องลูกค้าเท่านั้น

การออกใบเสร็จ คำนวณภาษี

ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพ

ราคาจับต้องได้

ให้ความสะดวกได้รับประโยชน์มาก

ออนไลน์

ใช้งานทันทีได้ทุกๆ อุปกรณ์

มีการแยกฐานข้อมูล ตัดปัญหาข้อมูลลูกค้าปนกัน

เมื่อมีการปรับปรุง ฟังก์ชั่นใหม่ๆ สามารถใช้งานได้ทันที

สามารถปรับปรุง แต่งเติมระบบได้ ตามความต้องการ

การออกใบเสร็จ คำนวณภาษี ระบบการแสดงผลรายรับ
รายจ่าย ระบบการรวมค่าภาษีนำจ่ายกรมขนส่ง

ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพ

ความสะดวกของโปรแกรม

 • ประหยัดเวลาในการออกใบเสร็จ คำนวณราคาอัตโนมัติ ทั้งค่าตรวจสภาพ ภาษี เงินเพิ่ม พ.ร.บ. ค่าบริการอื่นๆ
 • แก้ปัญหางานตรวจสอบเอกสารนาน โดยเมนูโปรแกรมตรวจสอบรายเงินสดรายวัน
 • ใช้เวลาน้อยกว่า ในรวมค่าภาษีรถทั้งหมด ที่จะไปต่อที่ขนส่ง โดยใช้เมนู ภาษีกรมขนส่ง
 • หาประวัติลูกค้าเร็วขึ้น ง่ายขึ้น
 • ช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการอบรม สอนงานพนักงาน

ภาระกิจของเรา

 • ดูรายจ่ายเพื่อต่อทะเบียนรถ ง่ายๆ บนมือถือ คอมพิวเตอร์
 • พัฒนาโปรแกรมบริหารตรอ. เพื่องานตรอ. ที่เป็นระบบ
 • พัฒนาระบบต่อภาษีรถยนต์ จักรยานยนต์ ออนไลน์
 • บริการ ให้คำปรึกษา และพัฒนา software สำหรับ ตรอ.
 • ซื้อประกันภัยรถยนต์ พรบ. ต่อทะเบียนรถ ราคาสมาชิก ออนไลน์
 • ให้คำปรึกษา งานทะเบียนกรมขนส่งฯ งาน ตรอ. ฯลฯ

เป้าหมายของเรา

 • พัฒนาโปรแกรมที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ สอดคล้องกับงานเพื่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด กับผู้ใช้
 • อำนวยความสะดวก งานประกันภัยภาคสมัครใจและภาคบังคับ (พรบ.)
 • กระตุ้นให้ ตรอ. มีระบบใช้ช่วยให้พนักงาน เข้าใจงานครอบคลุมทุกส่วน
 • พัฒนาระบบงาน ต่อทะเบียนรถ ให้ง่ายขึ้น
  • ดูรายจ่ายเพื่อต่อทะเบียนรถ (รู้ก่อนจ่าย ใช้ง่ายบนมือถือ) pjcartax.com
  • ต่อภาษีรถ พรบ. ประกันภัยฯ แจ้งเหตุ บนมือถือ
  • ลดรายจ่าย ต่อทะเบียนรถ ค่าพรบ. ประกันภัยฯ
  • ทราบขั้นตอน ด้านงานทะเบียนขนส่ง เพิ่มความสะดวกก่อนไปติดต่องานที่กรมฯ
  • สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับสถานตรวจสภาพรถเอกชน
  • ได้รับการบริการที่รวดเร็ว พรบ. ประกันภัยฯ ต่อทะเบียนรถ ทำได้บนมือถือ